Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

www. zdenekfibrich.cz | https://www.fibio.cz

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) společnosti ​Fibio CZ, s.r.o. se sídlem ​Přísečnická 5879, 430 01, Chomutov, identifikační číslo:​ 02440431, DIČ: CZ02440431​, (dále jen„​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.zdenekfibrich.cz/​ ​(dále „​jen internetový obchod​”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání. V případě, že osoba, která má v úmyslu objednat službu od prodávajícího jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neuplatní se ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení o odstoupení od smlouvy.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.zdenekfibrich.cz​ v Obchodních podmínkách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​https://www.zdenekfibrich.cz/​​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, prodávající je plátcem DPH. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.zdenekfibrich.cz/. Platba je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). Není-li cena služby v eurech u služby uvedena a není-li stanoveno jinak, použije se pro přepočet směnný kurz mezi danou měnou a Kč pro prodej deviz banky prodávajícího.

2.3 Internetový obchod ​https://www.zdenekfibrich.cz/​ ​také obsahuje na specifickém místě informace o dodání zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s dodáním zboží na území České republiky jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží následujícími způsoby: a) vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě, způsobu úhrady kupní ceny za službu a další informace spojené s poskytnutím služby, zejména místo a čas konání (dále společně jen jako „objednávka“). b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „Odeslat objednávku​”, ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě ​https://www. zdenekfibrich.cz. c) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„Odeslat objednávku”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„​Odeslat objednávku​​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​Odeslat objednávku​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce nebo v uživatelském účtu internetového obchodu ​https://www. zdenekfibrich.cz, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www. zdenekfibrich.cz.

Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby: • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému:​ GoPay • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 107-6435130207/0100​, vedený u společnosti Komerční banka a.s.

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

Poskytnuté služby

4.1 Služby poskytované prostřednictvím internetového obchodu https://www. zdenekfibrich.cz/ jsou poskytování kurzů pro realitní makléře, obchodního školení, kurzů a seminářů, konzultací a dalších souvisejících služeb.

Zákaznický účet

5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě ​https://www. zdenekfibrich.cz/​, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://www. zdenekfibrich.cz/​ uchovává přístupové údaje k účtu kupujícího v šifrované formě.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www. zdenekfibrich.cz.

5.6 Provozovatel webu ​https://www. zdenekfibrich.cz/​ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, a to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, může kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Do uplynutí této lhůty nebude kupujícímu služba poskytnuta, ledaže o to kupující výslovně požádá. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a prodávající již s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího započal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku) , má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby, a to na adresu prodávajícího Fibio CZ, s.r.o. se sídlem Přísečnická 5879, 430 01 Chomutov či na adresu elektronické pošty prodávajícího zdenek@fibio.cz.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

6.4. Prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je kupující poskytl.

Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, • je věc v odpovídajícím množství, • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat: • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady • přiměřenou slevu z kupní ceny, • odstranění vady opravou věci • odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží: • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem, • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě, • při větším počtu vad (tři a více vad).

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz ​a ​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

Závěrečná ustanovení

9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 11.07.2021.

Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​https://www. zdenekfibrich.cz, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím. Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www. zdenekfibrich.cz/​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​https://www. zdenekfibrich.cz/ ​eviduje objednávky kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www. zdenekfibrich.cz/​ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, • je věc v odpovídajícím množství, • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. V opačném případě lze reklamaci uplatnit na emailové adrese prodávajícího zdenek@fibio.cz.

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​11.07.2021.